Beste fietsersbond,

Ik heb deze week mijn grieven overgemaakt ivm het
kruispunt siesegemlaan
– merestraat ter hoogte van garage Valkeniers, aan de
stad Aalst en de
politie,… ,
Het probleem, waarbij aan fietsers
vaak geen voorrang wordt verleend bij het oversteken (zie schets in
bijlage). Het probleem is dat de fietserslichten nogal ver van
de lichten
voor de automobilisten staat en er dus geen aandacht aan
wordt gegeven door
de automobilist.

Na een aantal mails te hebben rondgestuurd, heb Ik
ondertussen antwoord
gekregen van directeur van mobiliteit en
openbaar domein.
Deze stuurde mij een standaard brief door van het AWV
(Vlaamse Gewest)
welke ik in bijlage heb toegevoegd. Hierin las ik dat er
voldaan wordt
aan de wetgeving en dat alle automobilisten op de hoogte
dienen te zijn
van de voorrangsregels van fietser inzake het oversteken van

kruispunten… .

Kunnen we het debat omtrent dit
kruispunt terug actueel maken en is er
geen oplossing mogelijk die stad
Aalst kan bieden? Ik dacht aan een bord
ter hoogte van de lichten voor de
automobilisten of voetgangers lichten
(welke zonder op de knop te duwen
altijd op rood staan) om hun extra
attent te maken op de voorrang van de
fietser. Er staat wel een
omgekeerde driehoek, maar deze wordt blijkbaar
niet gelinkt aan
overstekende fietsers. Worden er soms bewustheids-campagnes

georganiseerd ter hoogte van `probleem
verkeerssituaties`?

Antwoord AWV :

Geachte,

Het
conflict tussen links of rechts afslaande automobilist en rechtdoorrijdende
fietser in combinatie met een rood voetgangerslicht is ons welbekend.

Het
Agentschap Wegen en Verkeer ontvangt regelmatig meldingen van weggebruikers die
aangeven dat een fietser het kruispunt nog oversteekt, terwijl het
voetgangerslicht al rood aangeeft. De afslaande automobilist, die het
voetgangerslicht op rood ziet staan, gaat er van uit dat de fietser de wet
overtreedt. Nochtans is dit niet het geval, vermits het fietserslicht de cyclus
van de verkeerslichten voor
motorvoertuigen volgt.

De
groencyclus van het voetgangerslicht wordt vroeger afgesloten dan de
groencyclus voor fietsers of motorvoertuigen. Vanaf het moment dat het
voetgangerslicht op rood springt, wordt de voetganger die al aan zijn
oversteekbeweging begonnen was, wettelijk toegestaan om deze oversteekbeweging
te beëindigen (= ontruimingstijd). Voor voetgangerslichten bestaat er immers
geen oranjekleurig licht dat de overgang van groen naar rood maakt. Dat het voetgangerslicht
al op rood springt, terwijl het fietserslicht nog op groen blijft staan, heeft
te maken met het feit dat wettelijk (en feitelijk) een langere ontruimingstijd voorzien
is voor een overstekende voetganger dan voor een overstekende fietser (1,2m/
sec ten opzichte van 10m/sec voor
autovoertuigen en 5m/sec voor fietsers).

Gezien
het Agentschap Wegen en Verkeer zwaar inzet op een vlotte doorstroming van het
verkeer, is het niet opportuun om de groencyclus van het voetgangerslicht
gelijk te schakelen met de groencyclus van het verkeerslicht voor
motorvoertuigen. Dit zou namelijk, op meerdere
kruispunten, vele extra seconden wachttijd opleveren voor het verkeer op de
dwarsrichting, aangezien alle verkeer (inclusief het gemotoriseerde verkeer)
steeds de (langere) ontruimingstijd van de voetganger zou dienen te volgen.

Ook
het gelijkschakelen van de groencyclus van fietserslichten met
voetgangerslichten biedt geen oplossing, aangezien dit een minder vlotte doorstroming
voor de fietser zou betekenen. De fietser zou minder groentijd krijgen, terwijl
zijn ontruimingstijd veel korter is dan die van de voetganger.

Op
gewestwegen met een drukknop zou de fietser, bij gelijkschakeling van de
groencyclus voor fietsers en voetgangers, zijn oversteek steeds dienen aan te
vragen, net als de voetganger. Dit zou dan weer extra seconden wachttijd
opleveren voor het verkeer in de dwarsrichting, gezien steeds rekening zou
moeten gehouden worden met de (langere) ontruimingstijd van de voetganger,
zelfs indien zich enkel een fietser aangemeld had.

Het
Agentschap Wegen en Verkeer zal bovendien meer en meer inzetten op het systeem
van drukknoppen om een goede doorstroming van het verkeer te garanderen. Zo
wordt de wachttijd van het dwarsliggende verkeer enkel verhoogd indien er zich
effectief voetgangers aanmelden.

In
deze discussie wordt soms ook verwezen naar de plaatsing van de verkeerslichten.
Voor de afslaande automobilist springt het verkeerslicht van de voetganger meer
in het oog. Terwijl het fietserslicht zich namelijk vóór het kruispunt bevindt,
wordt het voetgangerslicht niet vóór maar aan de overzijde van het kruispunt
geplaatst. De plaatsing van de voetgangerslichten kan echter niet zomaar
aangepast worden.

Door
het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens wordt namelijk opgelegd dat de
voetgangerslichten zodanig gerangschikt dienen te zijn dat iedere verwarring
met de voor het verkeer van
autovoertuigen bestemde lichten uitgesloten is. Omdat het plaatsen van
voetgangerslichten naast verkeerslichten voor motorvoertuigen verwarring in de
hand zou kunnen werken, is er daarom gekozen om de voetgangerslichten aan de
overzijde van het kruispunt te plaatsen. Aangezien de voetgangerslichten
zichtbaar moeten zijn voor de aan de overzijde van
het kruispunt aanwezige voetganger, zullen zij noodzakelijkerwijs ook steeds in
het zicht van de afslaande voertuigen blijven.

Samenvattend
blijft het dan ook zeer belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van het
feit dat de groencyclus voor fietsers en voetgangers niet gelijklopend is. Op
een gewestweg met een fietsoversteek dient de links- of rechtsafslaande
automobilist daarom steeds rekening te houden met mogelijke oversteekbewegingen
van fietsers, ook wanneer het voetgangerslicht rood aangeeft.

Wij
hopen u hiermee van dienst geweest te zijn.

Onze vraag bij de stadsdiensten :

Dit is effectief een gekend probleem dat zich ook voor doet aan het Colruyt
kruispunt, voor de fietsers die de N9 willen over steken, en de afdraaiende
automobilisten komende van de Albrechtlaan.

Is er geen mogelijkheid om voor de afdraaiende automobilisten een extra
aanduiding te plaatsen, zodat deze kan zien dat de fietsen wel degelijk nog door
mogen (groen licht hebben).

bedankt